Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

\r\n\r\n\r\n

Nguyễn Văn Anh Dũng

\r\n

Đồng Sáng Lập\r\nanhdung@vietmytourist.com\r\n0903.806.954

\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n\r\n

LÊ THỊ HOÀNG LIÊN

\r\n

Đồng Sáng Lập\r\ninfo@vietmytourist.com\r\n0913.626.397

\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n\r\n

NGUYỄN VĂN TOÀN

\r\n

Tổng Giám Đốc\r\ntoan@vietmytourist.com\r\n0912.921.525

\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n\r\n

LÊ HỒNG HẢI

\r\n

Giám đốc CN Hà Nội\r\nlehai@vietmytourist.com\r\n0985.638.115

\r\n

\r\n\r\n

\r\n\r\n

HUỲNH NHẬT QUANG

\r\n

Phó Giám Đốc Công Ty\r\nnhatquang@vietmytourist.com\r\n0909.655.098

\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n

NGUYỄN VĂN ANH VŨ

\r\n

Phó Giám Đốc Tài Chính\r\nanhvu@vietmytourist.com\r\n0905 .259.179

\r\n\r\n

\r\n\r\n

\r\n\r\n

VŨ THỊ MỸ DUNG

\r\n

Kế toán trưởng Tổng công ty\r\nmydung@vietmytourist.com\r\n0908.973.846

\r\n\r\n

\r\n